Darmowa dostawa od 249 zł — Szybka wysyłka 1-4 dni robocze — Zwrot towaru do 14 dni
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: +48 667 687 277 lub sklep@muszlove.pl
 • 0
 • 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Muszlove.pl


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. KONTO
 5. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
 6. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. REKLAMACJA I RĘKOJMIA
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Muszlove.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

1.2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.Muszlove.pl prowadzony jest przez Wojciecha Sajdka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sajdek Executive Management Services z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8722322154, REGON:386847941.

1.3. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy pod adresem elektronicznym: sklep@muszlove.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 pod numerem telefonu: 667 687 277.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy Muszlove.pl.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z usług sklepu internetowego Muszlove.pl, tj. konsumentów oraz przedsiębiorców (za wyjątkiem pkt. 7 dotyczącego wyłącznie konsumentów oraz pkt. 9 dotyczącego wyłącznie przedsiębiorców).

1.6. Informacje podane na stronie sklepu internetowego Muszlove.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

2.1. Regulamin - niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

2.2. Sklep - sklep internetowy, dostępny pod adresem www.muszlove.pl;

2.3. Sprzedawca - Wojciech Sajdek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sajdek Executive Management Services z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8722322154, REGON:386847941, adres e-mail: sklep@muszlove.pl oraz tel. +48 667 687 277;

2.4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie;

2.5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

2.8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

2.9. Konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta; założenie Konta jest darmowe;

2.10. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

2.11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;

2.12. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;

2.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

2.14. Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.15. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach której Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informacje handlowe, tj. informacje dotyczące sklepu internetowego, w tym w szczególności informacje o promocjach i nowościach w sklepie internetowym. Newsletter może być realizowany przed podmiot trzeci - dostawcę newslettera, np. Freshmail.

2.16. Przewoźnik – firma kurierska, firma pocztowa, pośrednik.

2.17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1;

2.18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego; w sklepie internetowym oferowane są następujące usługi elektroniczne: (1) newsletter (2) konto (3) formularz zamówienia;

2.19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.;

2.20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.;

2.21. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

2.22. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym na kartach produktów sklepu, podczas realizacji zamówienia.

2.23. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

2.24. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

2.25. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

2.26. Administrator danych osobowych - Wojciech Sajdek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Sajdek Executive Management Services z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8722322154, REGON:386847941.

2.27. Polityka prywatności - dokument określający zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora danych osobowych.

2.28. Termin wysyłki – liczba dni roboczych, w ciągu których Sprzedawca zrealizuje wysyłkę zamówionych w ramach Umowy sprzedaży Produktów; w termin ten nie wlicza się termin realizacji wysyłki przez Przewoźnika.

2.29. Karta Podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

3.2. Wymogiem technicznym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

3.3. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem czasu, w którym Sklep będzie przechodził modernizacja lub prace serwisowe.

3.5. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta - utworzenie Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

3.6. Klient, który w trakcie dokonywania zamówienia podaje numer NIP prowadzonej przez niego działalności gospodarczej/spółki i prosi o wystawienie faktury na działalność gospodarczą/spółkę jest traktowany jak przedsiębiorca dokonujący zakupu w związku z działalnością o charakterze zawodowym. W konsekwencji, do takiej transakcji zastosowanie będzie miał pkt. 9 niniejszego regulaminu.

3.7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Produktów należy dodać do „Koszyka”. Po prawidłowym dodaniu produktu do koszyka sklep wyświetli komunikat z potwierdzeniem dodania do „Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia.

3.8. W podsumowaniu „Koszyka” należy wybrać formę dostawy i następnie wybrać opcję „Przejdź do płatności:

3.9. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego lub zrealizować zamówienie jako gość uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach.

3.10. Na tym etapie można dodać także uwagi do zamówienia oraz dane do faktury.

3.11. Na dole strony widoczne jest podsumowanie zamówienia. W tym miejscu Klient ma także możliwość zmodyfikowania wybranego wcześniej sposobu dostawy.

3.12. Następnie Klient wybiera formę płatności.

3.13. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

3.14. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję i płacę”

3.15. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

3.16. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.17. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

3.18. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

3.19. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

3.20. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.21. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.22. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa powyżej. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

3.23. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

3.24. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a stanem wykazanym w Sklepie.

3.25. Kupujący zobowiązany jest do:

3.25.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.25.2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.25.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.25.4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

3.25.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.25.6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

4. KONTO

4.1. Aby założyć konto należy w polu „Zarejestruj się” podać wybraną nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło.

4.2.

4.3. Założenie konta jest dobrowolne, bezpłatne i nieobowiązkowe.

4.4. Warunkiem utworzenia konta jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji Konta w Sklepie internetowym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

4.6. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4.7. Założenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera.

5. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Możliwe aktualne sposoby i zasady płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Dostawa i płatności”.

5.2. W przypadku płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, rozliczenia transakcji za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

5.3. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w ciągu 3 dni umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

6. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

6.1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.2. Termin realizacji zamówień to 1-4 dni roboczych.

6.3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich. Możliwe aktualne sposoby i koszty dostawy określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej „Dostawa i płatności”.

6.4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

6.5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

6.6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie ze standardami oferowanymi przez wybranego przewoźnika).

6.7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niespisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

6.8. Podany termin wysyłki Pre Orderu jest datą orientacyjną, która może ulegać zmianie.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący konsumentem, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@muszlove.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres Wojciech Sajdek, Muszlove.pl, ul. Muszlowa 1/94 01-357 Warszawa.

7.2. Bieg terminu określonego w ust. 7.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi albo wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

7.3. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

7.4. Do zachowania terminu określonego w ust. 7.1. wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie po wysłaniu formularza odstąpienia od umowy (preferowaną opcją jest zwrot produktu jednocześnie z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

7.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego Produktu, zwróci Klientowi koszt zamówionych i zwróconych Produktów (bez kosztów dostawy).

7.10. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone.

7.11. Aktualne informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

8. REKLAMACJA I RĘKOJMIA

8.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.

8.3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedane w Sklepie.

8.4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.

8.5. Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (formularz dostępny w zakładce “zwroty i reklamacje”).

8.6. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca wymagane jest podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy oraz dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii.

8.7. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.Muszlove.pl oraz dokument potwierdzający sprzedaż bądź jego kserokopia. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

8.8. Produkty odsyłane do Sprzedawcy w ramach procedury reklamacyjnej należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Wojciech Sajdek Muszlove.pl, ul. Muszlowa 1/94, 01-357 Warszawa wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym, które są do pobrania na stronie www.Muszlove.pl.

8.9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8.10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt, na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

8.11. W przypadku uznania wady produktu za zasadną, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostawy.

8.12. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.

8.13. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

8.14. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem obsługi klienta nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nieposiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

9.2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

9.3. Klientowi będącemu przedsiębiorcą prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

9.4. Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami nie obowiązuje.

10. INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. Sprzedawca, oprócz umożliwienia zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

10.1.1. Usługę Newsletter,

10.1.2. Usługę Konta indywidualnego,

10.1.3. Usługę Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar.

10.2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola uzupełniania danych przy składaniu zamówienia w Sklepie.

10.3. Świadczenie usługi Newsletter rozpoczyna się także wtedy, gdy klient założy Konto indywidualne (załozenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera).

10.4. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.

10.5. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w pkt. 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień.

10.6. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru i Zapisu na Towar dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

10.7. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

11.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

11.2. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

12.2.1. zmiany przepisów prawa, które wpływają na realizację niniejszego Regulaminu i w związku z tym powodują konieczność zmiany jego aktualnych postanowień;

12.2.2. zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji;

12.2.3. przyczyn organizacyjnych, spowodowanych:

12.2.3.1. zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług;

12.2.3.2. zamianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawne prowadzenia działalności;

12.2.3.3. zamianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy;

12.2.3.4. zmianami technicznymi funkcjonowania sklepu internetowego;

12.3. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej Sklepu. Ponadto informację o zmianach w Regulaminie Sprzedawca wyśle na wskazany adres mailowy Użytkownika korzystającego z usługi newsletter.

12.4. Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.

12.5. Do zawieranych umów sprzedaży stosuje się zawsze Regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

12.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20sierpnia 2021 r.